1.
Påmeldingen er bindende når den foreligger hos Norges Varemesse i utfylt stand. Utstilleren hefter for den totale standleie og registreringsavgift. Norges Varemesse tar sisteavgjørelse når det gjelder tildeling av plass, og har anledning til på fritt grunnlag å avvise påmeldinger.

2.
Manglende oppfyllelse av utstillerens ønske om bestemt standplassering e.l. gir ikke utstilleren rett til å avbestille, kreve prisavslag, erstatning e.l.

3.
Velger en påmeldt utstiller ikke å delta på arrangementet, eller er forhindret fra å delta, fritar ikke dette utstilleren fra å betale standleien og registreringsavgiften. Norges Varemesse kan fritt disponere det areal som blir ledig som følge av den manglende deltakelsen, uten at dette gir den påmeldte utstilleren noe refusjonskrav på standleien og registreringsavgiften.

4.
Enhver utstiller er fullt ut bundet av Norges Varemesses Betingelser i dette dokument, Reglement for Norges Varemesse og øvrige relevante bestemmelser fastsatt av Norges Varemesse / arrangør. Dette gjelder uansett om utstilleren har tatt forbehold av noe slag, med mindre vedkommende forbehold er skriftlig akseptert av Norges Varemesse. Norges Varemesse avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av Betingelser, Reglement og øvrige bestemmelser fastsatt av Norges Varemesse.

5.
Reglementet for Norges Varemesse er fastsatt i eget dokument, og inneholder viktige bestemmelser om bl.a. utforming av forskjellige typer stands, tekniske og praktiske vilkår/forhold, adferd under utstillinger, force majeure osv.  Ved å godta Betingelsene i dette dokument, godtas også Reglementet. Se reglementet »

6.
Åpen stand, veggstand og utestand er beskrevet i punkt 3, 4, 5 og 6 flg. i Reglementet.

7.
Norges Varemesse forbeholder seg retten til å fakturere bestilte serviceytelser/leveranser, samt katalogvarer til standbygging og standinnredning med forfall i forkant for arrangementet. Ved forhåndsfakturering er Norges Varemesse ikke forpliktet til å levere de bestilte serviceytelser/leveranser dersom betaling ikke er funnet sted til forfall. Utstilleren er ansvarlig for betaling for Norges Varemesses leveranser til standen, enten leveransene er bestilt av utstiller eller utstillers leverandører.

8.
Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal Norges Varemesses tilgodehavende innbetales i henhold til fakturaens forfallsbetingelse. Dokumentasjon for innbetalt standleie må kunne forevises for å få adgang til hallene i utstillingsperioden.

9.
Enhver betaling med kredittkort vil bli belastet med et gebyr på 5% av fakturaens pålydende.

10.
Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. Norges Varemesse har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

11.
Fremleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på utstillingen.

12.
Norges Varemesse forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.

13.
Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten Norges Varemesses skriftlige samtykke. Norges Varemesse har anledning til, uten å angi grunn, å pålegge fjernet eller selv fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder eller som ikke oppfyller normale kvalitetskrav eller for øvrig fremstår som farlige eller upassende.

14.
Samtlige utstillere, også utenlandske, som skal selge varer/tjenester fra stands direkte til forbruker for mer enn NOK 50.000 plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Fremleie av stands (gjelder organisatorer av paviljonger) til utstillere anses også som avgiftspliktig virksomhet. Dersom omsetningen gjennom en slik virksomhet overstiger NOK 50.000 i en 12-måneders periode plikter selskapet som fremleier å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret i Norge. Utenlandske foretak uten fast forretningssted i Norge skal registrere seg gjennom en representant for merverdiavgift.

15.
Tekniske papirer inneholdende standplassering, bestillingsskjemaer og prislister sendes ut som e-post eller ordinær post til utstillere i rimelig tid før arrangementstidspunktet eller ved påmeldingsfristens utløp.

16.
Norges Varemesse har rett til å avlyse utstillingen, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes f.eks. at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at Norges Varemesse har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Før en avlysning skal påmeldte utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. Ved en avlysning refunderes innbetalt standleie og registreringsavgift. Eventuelle øvrige utgifter eller egenarbeid utstilleren har pådratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.

17.
Norges Varemesse har overfor utstilleren ikke noe ansvar for eventuell lav oppslutning om en utstilling fra utstillere og/eller besøkende, eller for at eventuelle sentrale utstillere uteblir.

18.
Norges Varemesse fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektronisk informasjonsmateriell om utstillingen.

19.
Ved eventuelt erstatningsansvar overfor utstilleren er Norges Varemesse uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillerens indirekte tap.

20.
Utstilleren må overholde norske lover og forskrifter og innhente alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med utstillingen. Utenlandske utstillerrepresentanter som ikke omfattes av EØS-reglene, og som skal selge direkte til forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse. Dersom det benyttes utenlandsk arbeidskraft til f.eks. standbygging, kreves det at disse har arbeidstillatelse.

21.
Om Norges Varemesse ved en eller flere anledninger skulle unnlate å følge opp sine rettigheter eller noen utstillers forpliktelser etter Betingelsene eller Reglementet, medfører dette ingen begrensninger i forhold til Norges Varemesses rett til å gjøre vedkommende rettigheter/forpliktelser gjeldende ved senere anledninger. Under gjeldende norske regler, må utstillere fra land utenfor EØS-området ha arbeidstillatelse før de kan selge direkte til forbrukerne.